Ay tèere

Bind yu yeess yi

Pacc mi nak mu ngi tànn bind yu yees yi jëm ci mbay càmm ak nàpp ci Maali ak Senegaal. Digeen ci giss turu situ internet yu yees yi tamit.

Xibaar yu yees yi ci mbay càmm ak nàpp ci senegaal ak Maali

Situ internet bi ngeen mënna gisse xibaaru càmm nàpp ak mbay mi

Situ xibaar ya ca Maali

Situ tassukaayu xibaar ya ca Senegal

Situ tassukaayu xibaar ci Afrik bi yëpp

©1998-2021 ICVolunteers|system mcart|Updated: 2021-10-24 01:53 GMT|Privacy|